Bekräftelse av gällande regler

Avtalet är en smula paradoxalt eftersom de villkor som förbjuds redan strider mot GATT:s grundläggande krav på nationell behandling och förbud mot kvantitativa restriktioner. Att alla länder ges en nådatid innan dessa villkor måste upphöra betyder att WTO-medlemmarna fått ett tidsbegränsat undantag från förpliktelser som de redan är bundna av. Detta förutsätter dock att de anmäls till WTO, annars gäller förbudet omedelbart. Det återstår att se om efterlevnaden blir bättre bara för att redan gällande nu explicit uttrycks. Avtalet kommer att ses över sekelskiftet då man bl.a. ska bedöma önskvärdheten av att komplettera avtalet med investeringsregler och konkurrenspolitik.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bekräftelse av gällande regler

Företaget måste exportera

Ett annat krav är att det investerande företaget måste exportera en del av den produktion som investeringen resulterar i. Skälen till dessa villkor är oftast att skydda den inhemska industrin och/eller att förhindra valutautflöde. I början av Uruguayrundan var denna fråga högt prioriterad av särskilt USA som ville få till stånd ett omfattande investeringsavtal. Intresset från övriga länder var ljummare och från u-länderna obefintligt. Förhandlingarna resulterade i ett tämligen tunt avtal som förbjuder bl.a. följande investeringsvillkor:
Krav på visst lokalt innehåll i produktionen;
Krav på viss relation mellan import och export för berört företag;
Begränsning av import i förhållande till den främmande valuta företaget intjänar;
Begränsning av export i förhållande till företagets lokala produktion.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Företaget måste exportera

Grundläggande infrastruktur

Att så få länder anslutit sig beror naturligtvis främst på att liberingsåtagandena i avtalet uppfattats som alltför långtgående av övriga medlemsländer. En annan orsak är säkert också att omfattande administrtiva resurser och en grundläggande infrastruktur krävs för att tillämpa avtalet. Dessa resurser saknas ofta i u-länder. Det nya upphandlingsavtalet är mycket långtgående, mätt i den liberalisering som potentiellt skapas. Det hänger nu i avgörande grad på företagen om dessa möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grundläggande infrastruktur

Icke-diskriminering

Huvudsyftet med avtalet är att förmå regeringar och andra offentliga organ att tillämpa affärsmässiga bedömningar vid inköp av olika varor och tjänster genom att inte diskriminera mellan inhemska och utländska leverantörer (över vissa specifika tröskelvärden) och på så sätt använda offentliga medel mer effektivt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Icke-diskriminering

Offentliga budgetar

I en tid då en stor del av den samlade produktionen av varor och tjänster i många länder passerar genom offentliga budgetar inser man lätt vilket formidabelt skyddsinstrument som offentlig upphandling kan utgöra.  Vid GATT:s tillkomst var inget land berett att öppna för utländsk konkurrens. Därför undantogs statlig upphandling från i rfavet på icke-diskriminering. Genom den offentliga sektorns expansion i många länder har detta begränsat den potentiella tillväxten i den internationella handeln. Först genom avtalet om statlig upphandling i Tokyorundan under senare delen av 1970-talet öppnades ett fönster för utländsk konkurrens på lika villkor. Avtalet utvidgades kraftigt genom nya förhandlingar, parallellt med Uruguayrundan men formellt sett separerade från denna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Offentliga budgetar